Regulamin

Regulamin imprezy

1. Uczestnicy imprez/koncertów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Wstęp do namiotu Koncertowego – biletowany. Do namiotu Klubowego oraz na wydarzenia w namiocie Klubowym wstęp wolny.
3. Na koncerty wieczorne wstęp dla dzieci od 6 roku życia.
4. Wstęp na koncert dla dzieci - 16/09, g. 11 - bez ograniczeń wiekowych. Dzieci do 3 roku życia wstęp na ten koncert wolny.
Osoby uczestniczące w koncertach/ imprezach masowych są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie, przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności:
A. Przestrzegać zakazu:
• posiadania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
• posiadania i wnoszenia narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników imprezy
• posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych
• wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych
• posiadania i wnoszenia wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych lub puszkach metalowych
B. Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą wpuszczane i będą usuwane z terenu imprezy.
C. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na teren imprezy oraz przebywania na niej osobom łamiącym przepisy niniejszego Regulaminu.
5. Służby porządkowe organizatora mają prawo odmówienia wstępu na imprezę lub usunięcia z terenu imprezy osób nieprzestrzegających regulaminu, a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach ujęcia przekazania Policji lub Straży Miejskiej.
6. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego.
7. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.
8. Wszyscy uczestnicy imprezy masowej w wypadku zdarzeń nadzwyczajnych są zobowiązani zastosować się do poleceń przekazywanych przez organizatora imprezy (przy użyciu nagłośnienia), bądź pracowników służb porządkowych.
9. Polecenia te dotyczyć mogą:
• opuszczenia terenu imprezy, w związku z powstałym zagrożeniem z podaniem sposobu zachowania się - przypominając o najbliższych miejscach wyjścia z terenu imprezy
• zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo uczestnikom imprezy.
10. Ponadto zakazuje się:
• wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów
• rzucania wszelkimi przedmiotami
• prowadzenia wszelkiej działalności handlowej.

UWAGA! Wizerunek osób przebywających na Imprezie może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów sprawozdawczych, dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych. Biorąc udział w Imprezie uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku. Zgoda obejmuje wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć i materiału filmowego za pośrednictwem dowolnego medium.

W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator.
Zakaz wstępu na imprezę masową obowiązuje nieletnich na podstawie Art. 6 pkt 2 Ust. z dn. 26 października 1982 r. (Dz. U. Z 2010 r. na 33 poz. 178 z póź. zm.) o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zakaz wstępu na imprezę masową osoby małoletniej do lat 13 bez opieki osoby pełnoletniej.