Regulamin

Regulamin imprezy

Regulamin Koncertów 15. Festiwalu Skrzyżowanie Kultur

Na czas imprezy wprowadza się następujący regulamin obowiązujący wszystkich jej uczestników. Celem Regulaminu jest zapewnienie prawidłowego przebiegu oraz bezpieczeństwa Imprezy, poprzez określenie zasad zachowania się osób przebywających na terenie Imprezy, a ponadto określenie praw i obowiązków Uczestników Imprezy.
1. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Do namiotu klubowego wstęp wolny; do namiotu koncertowego – terenu imprezy masowej wstęp wyłącznie za okazaniem ważnego karnetu, biletu wstępu, zaproszenia lub identyfikatora uprawniającego do przebywania na terenie imprezy masowej
3. Wstęp dzieci na koncerty od 6 roku życia z wyłączeniem koncertu specjalnego dla dzieci 22.09 o godz. 11, na który wstęp bez ograniczeń wiekowych; dzieci do lat 3 wstęp na ten koncert wolny.
4. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności:
Przestrzegania zakazu:
 posiadania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
 posiadania i wnoszenia narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników imprezy
 posiadania i wnoszenia materiałów pirotechnicznych
 wnoszenia środków odurzających i substancji psychotropowych
 posiadania i wnoszenia wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych lub puszkach metalowych
5. Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą wpuszczane i będą usuwane z terenu imprezy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na teren Imprezy oraz przebywania na niej osobom łamiącym przepisy niniejszego Regulaminu.
7. Służby porządkowe organizatora mają prawo odmówienia wstępu na imprezę lub usunięcia z terenu imprezy osób nieprzestrzegających regulaminu, a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach ujęcia przekazania Policji lub Straży Miejskiej.
8. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego.
9. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.
10. Wszyscy uczestnicy imprezy masowej w wypadku zdarzeń nadzwyczajnych są zobowiązani zastosować się do poleceń przekazywanych przez organizatora imprezy (przy użyciu nagłośnienia), bądź pracowników służb porządkowych.
11. Polecenia te dotyczyć mogą:
 opuszczenia terenu imprezy, w związku z powstałym zagrożeniem z podaniem sposobu zachowania się - przypominając o najbliższych miejscach wyjścia z terenu imprezy
 zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo uczestnikom imprezy.
12. Ponadto zakazuje się:
 wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów
 rzucania wszelkimi przedmiotami
 prowadzenia wszelkiej działalności handlowej
Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy, jest równoznaczny
z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby, w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.
W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator.
Zakaz wstępu na imprezę masową obowiązuje nieletnich na podstawie Art. 6 pkt 2 Ust .z dn 26 października 1982 r (Dz. U. Z 2010 r na 33 poz 178 z póź. zm.) o Postępowaniu w sprawach nieletnich Zakaz wstępu na imprezę masową osoby małoletniej do lat 13 bez opieki osoby pełnoletniej